Privacy Statement

d.d. 14-01-2022

Bij Eat&Sea Therapy praktijk voor orthomoleculaire therapie en darmtherapie hechten wij waarde aan uw privacy. In dit Privacy beleid informeer ik je over de manier waarop ik persoonsgegevens verwerk, voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verantwoordelijke: Eat&Sea Therapy (hierna Eat&Sea), Kranenburgweg 182A, 2583ER, Den Haag, info@eatandsea.nl;

d. Website: de website onder https://www.eatandsea.nl

1. Algemeen

1.1

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Eat&Sea de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt. Eat&Sea Therapy verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. Ik ga zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens en handel binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de Telecommunicatiewet.

1.2

Eat&Sea is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Eat&Sea is gevestigd aan de:

Kranenburgweg 182a 

2583ER Den Haag

1.3

De persoonsgegevens die door Eat&Sea worden verwerkt zijn [naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.].

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1

Eat&Sea verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Eat&Sea heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten van Eat&Sea, een sessie bij Eat&Sea te boeken, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Eat&Sea.

2.2

Eat&Sea gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Eat&Sea heeft verstrekt:

2.2.1

Als de Gebruiker Eat&Sea om informatie over diensten verzoekt, verwerkt Eat&Sea de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2

Als de Gebruiker een sessie boekt, gebruikt Eat&Sea de persoonsgegevens om die sessie tot stand te laten komen.

2.2.3

Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Eat&Sea de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.2.3 

Ter uitvoering van de (klanten)administratie. In de klantadministratie verwerk ik in ieder geval de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, polisnummer verzekering.

2.3

Daarnaast kan Eat&Sea de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Eat&Sea die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Eat&Sea.

3. Minderjarigen

3.1

In sommige gevallen vraagt Eat&Sea expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Eat&Sea. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Eat&Sea verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1

Eat&Sea zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1

de doorgifte geschiedt aan een door Eat&Sea voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Eat&Sea een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

5.1.2

Eat&Sea op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

6. Cookies

6.1

Eat&Sea maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Eat&Sea cookies gebruikt.

7 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

7.1

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Eat&Sea bereiken op info@eatandsea.nl + Kranenburgweg 182A, 2583ER, Den Haag.

7.3

Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@eatandsea.nl.

8 Bewaartermijn

8.1

Eat&Sea bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Eat&Sea op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9 Beveiliging

9.1

Eat&Sea heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het bijhouden van een papieren dossier, het regelmatig maken van een back up van gegevens en het gebruik van wachtwoorden.

10 Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1

Eat&Sea behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Eat&Sea adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 14-01-2022