Algemene voorwaarden

d.d. 29-10-2020

Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Eat&Sea (hierna: Eat&Sea), gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64404277. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wijst Eat&Sea uitdrukkelijk van de hand.


Eat&Sea behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.


Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of door rechterlijke uitspraak, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Eat&Sea en een cliënt/klant.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met derden.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. De cliënt/klant dient altijd zelf onderzoek te doen bij de verzekeraar of de sessies bij zijn/haar verzekeraar voor vergoeding in aanmerking komen. 

5. Wanneer de therapeut niet in staat is om te werken, of komt te overlijden dan zal uw medisch dossier worden overgedragen aan een waarnemer. 


Artikel 2. Behandeling/dienst
1. De overeenkomst tussen Eat&Sea en de cliënt/klant wordt aangegaan voor de duur van de behandeling/dienst.

2. Eat&Sea mag en kan geen diagnose stellen en vervangt de huisarts/dierenarts-cliënt-patiëntrelatie niet.

3. De verstrekte informatie en adviezen zijn niet bedoeld ter vervanging van de diensten van een huisarts/dierenarts en/of medisch specialist, noch vormt het een huisarts/dierenarts-klantrelatie. De behandeling en / of resultaten van elk individu kunnen variëren op basis van de omstandigheden, de specifieke situatie van de patiënt, evenals het medische oordeel van de zorgverlener en alleen na verdere bespreking van de specifieke situatie, doelen, risico's en voordelen van de patiënt en andere relevante medische besprekingen.
4. Eat&Sea zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Eat&Sea rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

5. Eat&Sea behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren of door te verwijzen naar een andere zorgverlener.
6. Cliënt/klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling/dienst, tijdig aan Eat&Sea worden medegedeeld.
7.. Eat&Sea heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.. Indien door Eat&Sea of door Eat&Sea ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt/klant of een door de cliënt/klant aangewezen locatie, draagt de cliënt/klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 3. Annulering
1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling/dienst – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Eat&Sea zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2. Online intakes en e-books of andere betaalde online content dienen vooraf online te worden betaald. Er is geen terugbetaling mogelijk.

Artikel 4. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling/dienst via PayPal, pin, contant of binnen 7 of 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL33KNAB0405157738 en onder vermelding van relevante referentie, op een door Eat&Sea aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Eat&Sea is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de cliënt/klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt/klant van rechtswege in verzuim. De cliënt/klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt/klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de cliënt/klant in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt/klant.
4. Indien Eat&Sea echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt/klant een zakelijke cliënt/klant is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt/klant worden verhaald. De cliënt/klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Eat&Sea is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eat&Sea is uitgegaan van door of namens de cliënt/klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eat&Sea is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2. Indien Eat&Sea aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eat&Sea beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. Eat&Sea is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Eat&Sea is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Eat&Sea zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eat&Sea.


Artikel 6. Privacy
Eat&Sea zal alle informatie betreffende de cliënt/klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling/dienst vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Eat&Sea daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Aanvullend op deze algemene voorwaarden hanteert Eat&Sea een Privacy beleid die op de website te vinden is en op verzoek tevens toegezonden kan worden. 

Artikel 7. Intellectuele Eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Eat&Sea alle intellectuele rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht etc) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc.

2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Eat&Sea worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van de door Eat&Sea aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

4. Indien de wederpartij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom van Eat&Sea is de wederpartij een boete verschuldigd van Euro 5000 (vijfduizend) per inbreuk. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

5. Het verbeuren van de in het vierde lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Eat&Sea waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Geheimhouding

1. De wederpartij houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende Eat&Sea waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan Eat&Sea schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie geheimhoudt.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 

a. die op het moment dat de wederpartij deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar geworden is zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de wederpartij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Eat&Sea;

c. die de wederpartij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de wederpartij te verstrekken door Eat&Sea;

d. die door de wederpartij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de behandeling/dienst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 9. Beëindiging overeenkomst
1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling of dienst.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
- de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Eat&Sea, zal Eat&Sea in overleg met de cliënt/klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt/klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Eat&Sea extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt/klant in rekening gebracht. De cliënt/klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Eat&Sea anders aangeeft.


Artikel 10. Vrijwaring
De cliënt/klant vrijwaart Eat&Sea voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Eat&Sea toerekenbaar is. Indien Eat&Sea uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt/klant gehouden Eat&Sea zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt/klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Eat&Sea, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Eat&Sea en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt/klant.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eat&Sea partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12. Klachten
Orthomoleculair therapeut mr. A.T.C. van de Velden is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling of dienst dan is het goed om dat kenbaar te maken. Graag ga ik eerst met u in gesprek. Indien wij er niet samen uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de MBOG. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Kijk voor meer informatie op https://kab-koepel.nl/klachten.asp.