top of page

Algemene voorwaarden Eat&Sea Therapy

Algemene Voorwaarden van de Eat&Sea Therapy, Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie en Darmtherapie (hierna: Eat&Sea Therapy), gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64404277. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden.

 

Artikel 1.             Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (behandel)overeenkomst gesloten tussen Eat&Sea Therapy en een cliënt/klant.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Eat&Sea Therapy, voor de uitvoering waarvan door Eat&Sea Therapy derden dienen te worden betrokken.

 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 4. De cliënt/klant dient altijd zelf onderzoek te doen bij diens verzekeraar of de consulten van Eat&Sea Therapy bij zijn/haar verzekeraar voor vergoeding in aanmerking komen.

 5. Wanneer de therapeut niet in staat is om te werken, of komt te overlijden dan zal uw medisch dossier worden overgedragen aan een waarnemer.

 6. Afwijkende voorwaarden wijst Eat&Sea Therapy uitdrukkelijk van de hand en worden niet geaccepteerd.

 7. Eat&Sea Therapy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze schriftelijk door Eat&Sea Therapy zijn bekendgemaakt.

 8. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

  

Artikel 2.               Behandeling

 1. De (behandel)overeenkomst tussen Eat&Sea Therapy en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

 2. Eat&Sea Therapy mag en kan geen diagnose stellen en vervangt de huisarts/dierenarts-cliëntrelatie niet.

 3. Eat&Sea Therapy zal de (behandel)overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren: op Eat&Sea Therapy rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Eat&Sea Therapy worden medegedeeld.

 5. Eat&Sea Therapy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 6. Indien door Eat&Sea Therapy of door Eat&Sea Therapy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Eat&Sea Therapy zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 8. Online intakes en e-books of andere betaalde online content dienen vooraf online te worden betaald. Er is geen retour en/of terugbetaling mogelijk voor deze diensten en/of zaken.

 9. De door Eat&Sea Therapy verstrekte informatie en adviezen zijn niet bedoeld ter vervanging van de diensten van een huisarts/dierenarts en/of medisch specialist, noch vormt het een (huis)arts/dierenarts-klantrelatie. De behandeling en/of resultaten van elk individu kunnen variëren op basis van de omstandigheden, de specifieke situatie van de cliënt, inzet van de cliënt, evenals het medische oordeel van de zorgverlener en alleen na verdere bespreking van de specifieke situatie, doelen, risico's en voordelen van de cliënt en andere relevante medische besprekingen.

 10. Eat&Sea Therapy behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren of door te verwijzen naar een andere zorgverlener.

 11. Cliënt/klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling/dienst, tijdig aan Eat&Sea Therapy worden medegedeeld.

 

Artikel 3.             Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Eat&Sea Therapy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Eat&Sea Therapy is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €200 exclusief omzetbelasting.

 4. Indien Eat&Sea Therapy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4.             Aansprakelijkheid

 1. Eat&Sea Therapy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eat&Sea Therapy is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eat&Sea Therapy is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

 2. Indien Eat&Sea Therapy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eat&Sea Therapy beperkt tot uitsluitend directe schade met een maximum van het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval zal uitkeren.

 3. Eat&Sea Therapy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gederfde omzet, verlies van goodwill, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gevolgschade en gemiste (zakelijke) kansen).

 4. Eat&Sea Therapy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Eat&Sea Therapy zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eat&Sea Therapy.

 

Artikel 5.            Privacy

 1. Eat&Sea Therapy zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Eat&Sea Therapy daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

 2. Eat&Sea hanteert de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers.

Artikel 6.             Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;

 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

 

3.        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Eat&Sea Therapy, zal Eat&Sea Therapy in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Eat&Sea Therapy extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Eat&Sea Therapy anders aangeeft.

 

Artikel 7.             Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Eat&Sea Therapy voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Eat&Sea Therapy toerekenbaar is. Indien Eat&Sea Therapy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Eat&Sea Therapy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Eat&Sea Therapy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Eat&Sea Therapy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 8. Intellectuele Eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Eat&Sea Therapy alle intellectuele rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht etc) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc.

 2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Eat&Sea Therapy worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 3. Een partij verplicht zich tot geheimhouding van de door Eat&Sea Therapy aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Een partij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 4. Indien een partij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom van Eat&Sea Therapy is de deze partij een boete verschuldigd van Euro 5000 (zegge: vijfduizend Euro) per inbreuk. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 5. Het verbeuren van de in het vierde lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Eat&Sea Therapy waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9.             Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eat&Sea Therapy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechtbank ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 10.           Klachtencommissie

Orthomoleculair therapeut A.T.C. van de Velden is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Graag ga ik eerst met u in gesprek. Indien wij er niet samen uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de MBOG. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Kijk voor meer informatie op https://kab-koepel.nl/klachten.asp.

bottom of page